Πλατείες

Πλατείες

Πλατείες

Το έμπειρο επιτελείο της ErgoMASS εξελίσσει το έργο του με αρχιτεκτονικές μελέτες και ολοκληρωμένες κατασκευές για αναπλάσεις πλατειών καθώς και αναπλάσεις παραλιακών μετώπων. Η μελέτη του περιβάλλοντα χώρου είναι απαραίτητη από το πρώτο στάδιο εκπόνησης μιας αρχιτεκτονικής μελέτης, διότι μόνο λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό περιβάλλον, θα μπορέσει αυτό με τη σειρά του να είναι απόλυτα εναρμονισμένο στην τελική κατασκευή ανάπλασης της πλατείας ή του παραλιακού μετώπου.

Άλλωστε οι πλατείες αποτελούν μικρά σύμβολα της χώρας, που σηματοδοτούν την πρόοδο καθώς αφουγκράζονται τους κοινωνικούς στροβιλισμούς, και υπενθυμίζουν τον αστικά φιλελεύθερο προσανατολισμό της χώρας. Στόχος της εταιρίας μας είναι η δημιουργική ανάδειξη του φορτίου του εκάστοτε τόπου και παράλληλα η δημιουργία ενός χώρου οικείου για μια ελεύθερη και προστατευμένη υπαίθρια παραμονή.

Η επικράτηση του πρασίνου στις διαφορετικές εκδοχές του συμβάλουν θεαματικά στην αναβάθμιση των πλατειών. Επίσης οι κατασκευές δικτύων πεζοδρόμων, οι δαπεδοστρώσεις και οι φυτεύσεις αναδεικνύουν τον δημόσιο χώρο. Τέλος σημαντικό ρόλο έχει ο προσανατολισμός, η θέα, όπως και η μορφολογία του φυσικού εδάφους γι’ αυτό και βασικός σκοπός της ErgoMASS είναι η διαμόρφωση ενός λειτουργικού και οικολογικά ηθικού δημόσιου περιβάλλοντος.

Recent Posts

  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA